ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ-ມັດທະຍົມສົມບູນ ແລະ ສາມັນວິຊາຊີບ ຄອມເຊັນເຕີ

 ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ-ມັດທະຍົມສົມບູນ ແລະ ສາມັນວິຊາຊີບ ຄອມເຊັນເຕີ , ເປັນໂຮງຮຽນສາມັນ + ວິຊາຊີບ ພາກເອກະຊົນ ແຫ່ງທໍາອິດ ຂອງ ລາວ, ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດ ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດ 2 ໃບ ຄື: ໃບປະກາສະນິຍະບັດ ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ໃບປະກາສະນິຍະບັດ ວິຊາຊີບ. ນອກຈາກນັ້ນ ໄດ້ຮຽນ 2 ພາສາ ຄື ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ; ໄດ້ຮຽນໄອທີ ຄົບຊຸດ, ພິມດີດ ພາສາລາວ-ອັງກິດ; ວິຊາຊີບ ທຸລະກິດ ອອນໄລນ໌, ເລຂານຸການ, ການຕະຫຼາດ ຄົບຊຸດ, ການບັນຊີ, ການບໍລິຫານ ບຸກຄົນ.

- Phone  : (856) 021-216532, 021-213548

- E-mail   : comcentercollege@yahoo.com

- Website: www.comcenterblog.com

- Website: www.comcenter.edu.lao

- www.facebook.com/comcentervientiane

ດຣ. ໄຊຍົນ ຄໍາມະວົງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ເຈົ້າຂອງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມສົມບູນ ແລະ ສາມັນວິຊາຊີບ ຄອມເຊັນເຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະ ຂົນຂວາຍສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນ, ອະດີດປະທານສະມາຄົມ ການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.